Skydd och behandling av personuppgifter

För att kunna erbjuda våra tjänster, svara på frågor och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi i behandla personuppgifter. Det är viktigt för oss på Poseidon att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter och sparar dom inte längre än nödvändigt.

Här beskriver vi när, hur och varför vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har. Har du några frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Personuppgiftsansvarig

Bostadsaktiebolaget Poseidon (556120-3398) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandling av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Vår behandling av personuppgifter

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, när, hur och varför.

Om du söker bostad, parkering eller lokal hos oss

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Behandling av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö.

När du erbjuds bostad hos oss

När du erbjuds en bostad behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om ekonomi, anställning, boende- och familjeförhållanden och hur tidigare boenden och hyresinbetalningar skötts. Det innebär bland annat att vi tar en kreditupplysning, behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter som lämnas till oss eller registrerats via Boplats. Finns en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked eller andra intyg som styrker att du studerar.

Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet, i övrigt sparar vi dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

När du erbjuds parkering eller lokal hos oss

När du erbjuds en parkering eller lokal behöver vi ta en kreditupplysning.

När du är hyresgäst/kund hos oss

Information när du är hyresgäst hos oss hittar du här (pdf)

Kamerabevakning

I Poseidons fastigheter kan kamerabevakning av brottsutsatta platser förekomma. Det kan röra sig om kamerabevakning i parkeringshus eller gemensamma utrymmen där hyresgäster eller andra rör sig, till exempel tvättstugor och miljöhus. Där kamerabevakning finns informeras du genom tydlig skyltning på plats. De personuppgifter vi behandlar vid kamerabevakning är bild- och videoupptagningar. Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse av att förebygga brott och underbygga rättsliga anspråk. De bild- och videoupptagningar som inhämtas via kamerabevakning sparas i max fyra veckor, och kan komma att överlämnas till polisen för utredning av eventuella brott.

Forskningsstudie om flyttmönster i samband med renovering

Framtidenkoncernen, där Poseidon ingår, har gett Chalmers Tekniska Högskola i uppdrag att genomföra en forskningsstudie. Syftet med studien är att identifiera och följa upp flyttmönster samt ta reda på vilka faktorer som påverkar huruvida man väljer att flytta eller stanna kvar vid/efter en renovering. Forskningsstudien pågår under perioden juni 2018 till juni 2021.

Du som bor i en fastighet som är aktuell för renovering under den perioden kan komma att kontaktas av forskare vid Chalmers för intervju eller enkätundersökning. I samband med studien kommer vi att behandla dina personuppgifter på så vis att vi överför kontaktuppgifter till boende i aktuella fastigheter till Chalmers Tekniska Högskola. Uppgifterna skickas krypterat och tillgången till materialet begränsas till viss personkrets, både hos Poseidon och på Chalmers.

Poseidons bedömning är att behandlingen är nödvändig och att angivet ändamål är berättigat, samt förenligt med vår kärnverksamhet. Poseidons överföring av relevanta och adekvata personuppgifter till Chalmers, är nödvändig och den lagliga grunden för behandling är intresseavvägning. Poseidon gör bedömningen att intresset av att överföra uppgifterna till Chalmers väger tyngre än de olägenheter som kan antas uppstå för hyresgästerna.

Om du bor i en fastighet som är aktuell för studien och inte önskar att dina personuppgifter behandlas för det ovan redovisade ändamålet, kan du invända mot behandlingen. Du ska då ange vilka specifika skäl du har för att behandlingen inte ska ske.

Chalmers Tekniska Högskola kommer att behandla personuppgifterna enligt sina riktlinjer för GDPR. Detta innebär bland annat att Chalmers informerar om att det är frivilligt för hyresgästerna att välja att delta i studien och att inga data som kan röja hyresgästers identitet kommer att publiceras. Chalmers sparar personuppgifter inom ramen för forskningsstudien i fem år.

Om du kontaktar oss

Dina personuppgifter behandlas när du kontaktar Poseidon i olika frågor. Behandlingen är nödvändig för att besvara och hantera inkommande frågor och för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Vi kan komma att spela in telefonsamtal med dig. Behandlingen är nödvändig utifrån vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte samt av säkerhetsskäl. Vi sparar personuppgifter som behandlas i samband med detta ändamål i tre veckor eller den tid som är nödvändig i det enskilda fallet med stöd av tillämplig lagstiftning.

Om du är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners

Är du kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners behandlar vi personuppgifter om dig. Vi gör detta för att vi har ett berättigat intresse av att kunna ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern.

Har du enskild firma behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig.

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för behandlingens ändamål och enligt tillämplig lagstiftning.

När du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi in webbstatistik som innehåller nätidentifierare, som exempelvis IP-nummer och cookies, samt tidsstämplar. Det gör vi för att vi har berättigade intressen att veta hur vår webbplats används och för att sammanställa statistik över användandet av vår webbplats. Vi avidentifierar loggarna direkt och inga personuppgifter sparas.

För att tillgodose säkerheten på vår webbplats samlar vi in webbloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Webbloggarna kan också användas för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning, för att förhindra missbruk av våra tjänster samt för att upptäcka och förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Det gör vi för att vi har berättigade intressen att upprätthålla säkerheten av vår webbplats.

Vår webbsida använder cookies för att behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om användning av cookies här.

Marknadsföring, evenemang och undersökningar

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för olika typer av marknadsföringsåtgärder, evenemang och undersökningar. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra denna typ av åtgärder.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vem delar ni mina personuppgifter med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet anlitar vi olika leverantörer. De behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Leverantörerna får inte använda personuppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Vi delar även dina personuppgifter med företag eller andra organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga om det följer av lag eller författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna, exempelvis till ett försäkringsbolag, en leverantör eller till olika myndigheter.

Då vi omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar innebär det att vi i vissa fall är skyldiga enligt lag att lämna ut handlingar. Det innebär att e-post och andra handlingar som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, exempelvis dataöverföringsavtal, så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar, ett så kallat registerutdrag. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till. Observera att vi bara lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Du kan ladda ner blankett för att ansöka om registerutdrag här.

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Under vissa förutsättningar har du också rätt att få de personuppgifter du tillhandahållit oss överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har även rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mer information om dina rättigheter finns på Datainspektionens webbplats.

Frågor om behandling av dina personuppgifter

Har du ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Bostadsaktiebolaget Poseidon (556120-3398)
Box 1
424 21 ANGERED

E-post: info@poseidon.goteborg.se
Telefonnummer: 031-332 10 00

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:
Nina Havner, Göteborgs Stad Intraservice
E-post: dso@intraservice.goteborg.se

Uppdatering om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi kan komma att uppdatera den här informationstexten. Den senaste versionen av information finns alltid publicerad här på www.poseidon.goteborg.se

Det här dokumentet är senast uppdaterat 2019-05-08

Bostads AB Poseidon
DSF
Box 1
424 21 Angered