Personuppgifter

När du hyr lägenhet eller kontaktar oss kan vi behöva spara uppgifter om dig, såsom namn eller e-postadress. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss, för att se om vi behandlar personuppgifter om dig.

Personuppgiftslagen (PuL) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i PuL eller annan lag.

Ditt godkännande

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Poseidon är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna felaktiga uppgifter (28 § PuL).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för alla behandlingar av personuppgifter som utförs, är Bostads AB Poseidon, org.nr 556120-3398.

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar på Poseidon gör med dina personuppgifter. Enligt PuL är insamling, registrering och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Poseidon behandlar personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Poseidon registreras dina personuppgifter när du skriver ett kontrakt för p-plats eller lägenhet samt när du registrerar dig på Mina sidor.

Om du skickar e-post till Poseidon eller kontaktar oss via ett formulär, kan vi behöva spara och lagra handlingen i våra arkiv (diarium).

Om du vill vara anonym

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt, använd e-postadressen info@poseidon.goteborg.se och lämna då inga personliga uppgifter eftersom ditt meddelande i regel diarieförs och blir offentlig handling. Tänk på att din e-postadress diarieförs hos oss tillsammans med handlingen.

Du har rätt att bli informerad

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, begära ett registerutdrag från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.

Här kan du ladda ner blankett för begäran om registerutdrag (PDF).

Begäran skickas till Bostads AB Poseidon, PUL, Box 1, 424 21 Angered.

Inom en månad kommer du att få besked från oss om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Behandlar vi personuppgifter om dig kommer du även få information om vilka personuppgifter vi behandlar, varifrån personuppgifterna har hämtats och information om ändamålen med behandlingen. För att du ska vara säker på att det endast är du som tar del av uppgifterna skickas registerutdragen till din folkbokföringsadress med rekommenderat brev.

Begäran om rättelse av personuppgifter kan du göra genom att kontakta Poseidons PUL-ombud via brev eller telefon (031-332 10 00).

Bostads AB Poseidon PUL,
Box 1
424 21 Angered