Poseidons naturmark

Poseidon har många värdefulla naturområden som ligger i anslutning till våra fastigheter. Naturmarken fyller viktiga biologiska funktioner, men är också en plats för socialt umgänge.

Naturmark kan vara allt från orörd naturskog till en slåtteräng med blommande örter eller en lövskogsdunge. Olika typer av naturmark ställer olika krav på skötseln. Därför har vi på Poseidon tagit fram en egen förvaltningsplan som beskriver hur varje typ av naturmark ska se ut och vad som ska göras. Vissa områden ska lämnas helt orörda, andra ska skötas på olika sätt.

Gå gärna in och titta i Poseidons handbok för naturmarksskötsel, så ser du hur vi arbetar med våra värdefulla tätortsnära skogar:

Handbok för skötsel av naturmark (PDF)

Bild på miljövärd

Med naturen runt hörnet!