Tävlingsregler

 

Poseidons tävling Sortera matresten, sortera allt förresten, som pågår 1 november 2017 till 1 maj 2018, vänder sig till alla Poseidons hyresgäster som bor i områden med matavfallsinsamling. Dessa hyresgäster är automatiskt med i tävlingen tillsammans med sina grannar.

Syftet med tävlingen är att tillsammans bidra till Göteborgs Stads mål med 50 % utsorterat matavfall från restavfallet 2020.

Lagindelning
Poseidons bostadsområden har delats upp i 74 lag, baserat på områdenas storlek och antal hushåll. Lagen som är med och tävlar är områden som har tillgång till matavfallsinsamling. Lagindelningen publiceras på hemsidan och via Mina sidor.

Några områden/adresser kan inte delta i tävlingen då det av olika anledningar inte finns någon matavfallsinsamling där. Områden som har sopsug som är gemensam för flera olika fastighetsägare kan inte heller delta i tävlingen då vi inte kan mäta vikterna och därmed inte beräkna några resultat från dessa områden.

Vinster
De lag som ökar sin utsortering av matavfall med i medel 10 procentenheter (till exempel från 4 % till 14 %, eller från 27 % till 37 %) från 1 november 2017 till och med 1 maj 2018 vinner en gemensam belöning. Belöningen varierar beroende på områdets/lagets storlek. Ett område med 400 hushåll vinner 20.000 kr.

De lag som når stadens mål av 50 % insamlad mängd matavfall vid tävlingens slut 1 maj 2018 vinner 30.000 kr.

Det lag som står för den största ökningen under tävlingsperioden vinner ytterligare 10.000 kr (endast ett lag kan vinna detta pris).

När tävlingen är slut i maj 2018 kommer alla vinnande lag att presenteras. Lagen får då välja vad man vill göra för vinstsumman genom att rösta på olika alternativ, t ex en gemensam fest, en fysisk förbättring i området eller att varje hushåll får en personlig gåva. När laget har bestämt vad vinstsumman ska gå till genomför Poseidon detta tillsammans med er hyresgäster.

Beräkning av resultat
När matavfallet hämtas väger man det samtidigt och vikterna sammanställs av Kretslopp och vatten, som ansvarar för hämtningen av hushållsavfall i Göteborg. De skickar sedan denna sammanställning till oss på Poseidon och vi matar in det i vårat system för att kunna mäta mängden avfall från våra hyresgäster.

För att räkna ut andelen insamlat matavfall för de 74 lagen som tävlar används ett nationellt nyckeltal som tagits fram av Avfall Sverige. Detta nyckeltal anger andelen tillgängligt matavfall hos ett genomsnittshushåll, vilket är 2,1 kg matavfall per hushåll och vecka. Har ett lag på 400 lägenheter samlat in 200 kg matavfall på en vecka räknar man ut det så här: 200 kg / 400 lgh / 2,1 kg = 24%.

Tävlingens utgångspunkt är andelen insamlat matavfall för de 74 lagen i oktober 2017. Varje månad mäts sedan förändringarna och efter tävlingens 6 månader räknas ett medeltal fram för den totala ökningen/minskningen för varje lag. Anledningen till att vi använder ett medeltal är för att antalet dagar eller veckor kan variera i de olika intervallerna när man sammanställer vikterna. Detta gör att det ibland förekommer stora variationer som blir missvisande för den totala ökningen eller minskningen av andelen matavfall.

Vi önskar alla deltagare i tävlingen lycka till!

Bostads AB Poseidon